Leksandsbostäder AB
Sök Öppna sök

Sidans innehåll

Våra styrdokument

Vår verksamhet regleras av flera olika typer av dokument – från vår bolagsordning till kommunens antagna planer. Här hittar du den senaste tillgängliga version av de viktigaste dokumenten.

I bolagsordningen från 2009 fastslås att Leksandsbostäder utan särskilt vinstintresse ska köpa, sälja, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter i Leksands kommun. På uppdrag av kommunfullmäktige ska vi också bygga och förvalta anläggningar för kommunal verksamhet samt driva gatu- och parkverksamheten i kommunen.

Läs eller ladda hem det fullständiga dokumentet här. Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster.

För Leksands kommun är det väsentligt att kunna erbjuda ett attraktivt boende och på så sätt medverka till att utveckla kommunen som en attraktiv bostads- och näringslivsort.

Utifrån detta övergripande allmännyttiga syfte ska vi i Leksandsbostäder:

  • Tillhandahålla ett varierat utbud av hyresbostäder av god kvalitet för att tillgodose olika bostadsbehov.
  • Bidra till tillväxt genom att vara en ledande aktör som bygger och förvaltar attraktiva och prisvärda hyresbostäder.
  • Bidra till ett gott samhälle genom att ge hyres-gästerna ett bra boende oavsett område.

Leksands kommun har också givit oss uppdraget att förvalta och vid behov genomföra ny-, till- och ombyggnad av kommunens bebyggda fastigheter samt uppdraget att förvalta och underhålla gator och parker i kommunen.

I förvaltningsuppdraget ingår även ekonomisk administration, teknisk förvaltning och planerat underhåll. Vi ska dessutom bistå kommunen med fastighetsteknisk rådgivning, ta fram kostnads- och investeringskalkyler och aktivt arbeta för att uppnå bästa möjliga fastighetsekonomi.

Leksandsbostäder ska drivas enligt affärsmässiga principer i enlighet med kommunens ändamål med verksamheten. Bolaget är undantaget från kommunallagens självkostnadsprincip och förbudet mot att bedriva verksamheten i vinstsyfte.
Vi ska driva Leksandsbostäder så att vi kan uppnå den solida och stabila finansiella ställning som ger oss förutsättning att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare.
De finansiella målen är 15 % soliditet (soliditet definieras här som synligt eget kapital i procent av balansomslutningen vid årets utgång) och ha en direktavkastning på i medeltal minst 6% under en femårsperiod.

Läs eller ladda hem det fullständiga dokumentet här. Pdf, 334 kB, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av verkställande direktörens direktiv och arbetsuppgifter.

Läs eller ladda hem det fullständiga dokumentet här. Pdf, 91 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsplanen ligger till grund för hur Leksands kommun ska utvecklas för att nå de uppsatta befolkningsmålen. Bostadsförsörjningsplanen berättar hur många bostäder som ska byggas, var de ska byggas, hur de ska byggas och vilken typ av arkitektur som eftersträvas.

Dokumentet är under bearbetning och tillgängligt inom kort.

Miljöplanen anger hur vi genom ett aktivt miljöarbete ska bidra till att uppfylla de regionala och nationella miljömålen avseende samhällsplanering, utveckling, ägande och förvaltning av mark och fastigheter.

Dokumentet är under bearbetning och tillgängligt inom kort.

Energi- och klimatplanen anger vilka prioriteringar som ska göras hur Leksands kommun ska säkerställa ett effektivt, uthålligt och klimatanpassat energisystem för hela kommunen.

Dokumentet är under bearbetning och tillgängligt inom kort.

Natur- och friluftsplanen är vägledande för kommunens arbete med naturvård och friluftsliv, den ska öka intresset för naturvårdsarbete för politiker och allmänhet samt vara ett redskap för verksamma i kommunen för att planera arbetet.

Dokumentet är under bearbetning och tillgängligt inom kort.

Sidan uppdaterad: