Sociala mål

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-805 00

E-postadress: leksandsbostader@leksand.se

Våra sociala mål delar vi med övriga kommunens verksamheter. För oss handlar det i huvudsak om att utveckla verksamheten till gagn för våra hyresgäster och skapa excellenta arbetsvillkor för våra medarbetare.

Porträttfoto på medarbetaren Stina

Mål 11: Hållbara städer och samhällen


Boendet

Leksandsbostäder kommer intensifiera arbetet med trygghetsfrågor och arbetet för såväl boende som i utemiljöer. Vi är till för alla medborgare. Vi är med i kommunens BRÅ och har anslutit oss till ”Huskurage” – ett initiativ för att minska våld i nära relationer. Vår målsättning är att ALLA våldshandlingar i hemmet ska uppmärksammas och anmälas.
Vi ska verka för ökat boinflytande – genom att ta vara på de boendes engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen. Det kan till exempel handla om utveckling av tjänster och smartare lösningar som underlättar det dagliga livet i våra bostäder.

Utveckla allmännyttan

Vi har ett bra samarbete med Leksands kommuns sociala sektor och vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsföretag innebär att vi på allvar arbetar för att minska utanförskap som kan uppstå av olika skäl. Vi ska bidra till att socialt utsatta människor kan komma in i en boendekarriär, med träningsboenden och bo-sociala kontrakt för att slussa in behövande in i ett vanligt boende.

Leksands kommun tar emot barn och vuxna med permanent uppehållstillstånd, vi ska verka för att de får en bostad samt ge stöd och information kring hur man sköter sin bostad.

Vi vill vara det främsta alternativet för alla som vill ha ett tryggt och smidigt boende i livets alla skeden.

Utemiljö – Utveckla ”medansvar” hos medborgarna

Uppmuntra och säkerställa medborgardialog som är viktig för att utveckla och skapa medansvar för våra gemensamma utemiljöer.

Samhällsansvar

Vi har ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) och arbetsförmedlingen. Vi hjälper till att skapa sysselsättning för personer som behöver arbetsträning då de hamnat långt från arbetsmarknaden. Vår målsättning är att utveckla och coacha dessa så att de klarar av en tillsvidareanställning utan bidrag.

Nyproduktion/Ombyggnation

Vi skall verka för en sund konkurrens på våra byggen. Genom att arbeta aktivt med kravställning och uppföljning vid upphandling av leverantörer säkerställer vi att uppsatta hållbarhetsmål efterlevs. ”Svart ” arbetskraft ska inte förkomma i våra projekt.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vårt övergripande mål är att utvecklas till den mest attraktiva arbetsgivaren inom vårt område. Våra medarbetare ska känna trygghet och kunna utvecklas inom vårt bolag. Det innebär att vi ska bli ännu mer lyhörda för medarbetarnas behov och idéer.

Vi ska arbeta aktivt med kompetenshöjande utbildningsinsatser – inte minst inom hållbarhetsområdet som bidrar till att vi kan förverkliga vår färdplan.

Vår ambition är att alla inom Leksandsbostäder ska känna att de bidrar till vår utveckling och att de känner stolthet över det vi gör tillsammans. Lyckas vi dra nytta av medarbetarnas framåtdrivande kraft och vilja att bidra till en hållbar framtid i vår kommun, kommer vi ha förutsättningar att växa i en hållbar takt.

Målen kan sammanfattas så här

  • Vi ska säkerställa en trygg miljö för hyresgäster, medborgare och medarbetare. Vi skall öka i förhållande till föregående mätning enligt NKI.
  • Ta tillvara hyresgästers och medborgares förslag kring boende och utemiljöer med hjälp av digitala dialogverktyg.
  • Undersök möjligheten till felanmälan via telefon för våra utemiljöer.
  • Vi ska öka dialogen och boendeinflytande genom att anordna minst en träff per område och år.
  • Vi ska bidra till ökad integration och minskat utanförskap i en fungerande
    bostadsmarknad och officiellt redovisa resultatstatistik.
  • Vi ska erbjuda arbetstillfällen för dem vid sidan av ordinarie arbetsmarknad.
  • Vi ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare utifrån ett flertal aspekter. Mätning sker med externt marknadsundersökningsföretag som har god kännedom om vår bransch.
  • Vi ska verka för en sund konkurrens på våra byggen. Vi ska vara tydliga i våra förfrågningsunderlag och aktivt följa upp våra krav.

Uppföljning av målen

Målen följs upp löpande och redovisas för styrelsen och i den offentliga årsredovisningen.

Vissa uppgifter, till exempel omvärldsbevakning och riskanalys, ses över varje år och fastställs av styrelsen. Ambitionen är att de övergripande målen skall leva hela den beslutade cykeln enligt färdplanen. Om det vid uppföljning framkommer stora avvikelser kan det innebära att målen revideras. Detta görs av styrelsen.

De detaljmål som sätts i respektive verksamhetsplan redovisas löpande internt. En sammanställning av verksamheternas viktigaste mål redovisas i årsredovisningens verksamhetsberättelse.

Sidan uppdaterad: 2022-11-14