Ekonomiska mål

Skriv ut

Kontakta kundtjänst

Telefon: 0247-805 00

E-postadress: leksandsbostader@leksand.se

Medarbetaren Roger i ett pannrum

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Leksandsbostäder är en mycket långsiktig aktör som alltid sätter hållbarhetsaspekterna i första rummet. Det påverkar våra ekonomiska och hållbara beslut positivt.

Vi ska avsätta tillräckliga medel för att kunna göra de nödvändiga investeringar som är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Det övergripande målet är att bolaget ska ha en soliditet (synligt eget kapital) på 15 % och en direktavkastning på 6 % (i förhållande till bokfört värde på mark och byggnader).

Vi arbetar med en flerårig investeringsplan och gör analyser som hjälper oss att ta viktiga beslut så att vi inte äventyrar bolagets långsiktiga överlevnad. Vid nyproduktionsprojekt ska vi ta ”gröna” lån.

Vi utvecklar, förädlar och underhåller våra fastigheter med hög ambition. Energieffektivisering förbättrar vårt driftnetto samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.
I utveckling av bostäder och förvaltning av våra fastigheter strävar vi efter bidra till en cirkulär ekonomi. Därför utvecklar vi depåer för återvunna material som vi återbrukar. I alla underhållsprojekt väljer vi reparation före utbyte i den mån det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

De ekonomiska målen analyseras justeras årligen i verksamhetsplanerna.

Uppföljning av målen

Målen följs upp löpande och redovisas för styrelsen och i den offentliga årsredovisningen.

Vissa uppgifter, till exempel omvärldsbevakning och riskanalys, ses över varje år och fastställs av styrelsen. Ambitionen är att de övergripande målen skall leva hela den beslutade cykeln enligt färdplanen. Om det vid uppföljning framkommer stora avvikelser kan det innebära att målen revideras. Detta görs av styrelsen.

De detaljmål som sätts i respektive verksamhetsplan redovisas löpande internt. En sammanställning av verksamheternas viktigaste mål redovisas i årsredovisningens verksamhetsberättelse.

Sidan uppdaterad: 2022-11-16