Leksandsbostäder AB
Sök Öppna sök

Vår vilja

Vi vill mer än att förvalta. Vi vill utveckla och bygga socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara bostäder, utemiljöer, gator och parker.

!! BYT BILD !! Anders Eklund, Leksandsbostäder

Anders Eklund, Leksandsbostäder

Vi arbetar ständigt med att förbättra och minska vår energianvändning och miljöpåverkan. Vi hjälper våra hyresgäster att göra miljösmarta val. Vi drar nytta av den nya teknikens möjligheter i hela vår verksamhet. Det är så vi bygger för en hållbar framtid.

Arbetet för en hållbar framtid

Vår definition av hållbar utveckling är där samtliga tre dimensioner samverkar: Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. Därför ligger de till grund för våra verksamhetsmål och hur vi styr våra beslut och bedriver vår verksamhet.
I allt vi gör styr vi mot de 17 globala mål som fastställts av FN:s medlemsländer. Vi ska bidra till en mer hållbar värld och har valt att fokusera på målområdena 7, 8, 11, 12 och 13 som finns angivna i Agenda 2030.

Verksamhetsmål

Medarbetare på en arbetsplats

Vi ska bygga 20–30 nya bostäder i Leksands kommun varje år

Leksands kommun har som mål att bli 18 000 invånare 2025. Vår roll i den liggande bostadsförsörjningsplanen är viktig för att kunna nå det målet. Vi har idag en tyngdpunkt på 1:or till 3:or och ser ett behov av att kunna utöka erbjudandet mot även större lägenheter och radhus.
Vi ser även över möjligheten att bygga kategoriboende – exempelvis för dem över 65, exempelvis som marklägenheter i byarna så att äldre kan bo kvar och yngre ta över deras nuvarande bostäder. Vi behöver också vara kreativa för att utveckla kostnadseffektiva lägenheter för yngre som idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden, det kan handla om tomma verksamhetslokaler som omvandlas till bostadslägenheter.

Kvinna öppnar en dörr

Vi ska utses till Sveriges bästa allmännyttiga bostadsföretag senast 2026

Vår målsättning är självklart att fortsätta underhålla våra fastigheter med hög ambition och att vara nära våra hyresgäster. Förutom de övergripande hållbarhetsmålen kommer vi att arbeta med:

 • Vi ska tillgodose våra nuvarande och framtida hyresgästers/kunders behov av laddstationer för elbilar i alla våra områden.
 • Digitalisering/AI ska effektivisera och underlätta för våra hyresgäster och i vårt eget arbete.
 • Vi ska aktivt utveckla vår verksamhet med hjälp av innovativa idéer.
 • Vi ska bli bättre på kommunikation/information och involvera våra hyresgäster mer i dialog.

Vi ska göra rätt prioriteringar vid rätt tidpunkt när vi underhåller våra fastigheter utifrån vår fleråriga underhållsplan. Arbetet för att öka trivsel och trygghet i våra bostadsområden fortsätter; det innebär bland annat att vi skapar attraktiva utemiljöer, visar omsorg om fastigheter, är närvarande och snabbt åtgärdar eventuella problem som kan uppstå.

Genom vår samverkansmodell (dialog och prioriteringsmöten med kommunen) kan vi förvalta och utveckla innehållet i uppdragen på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vi ska vara bäst i Sverige på att förvalta kommunala verksamhetslokaler
Vårt förvaltningsuppdrag uppgår totalt till 62 904 m2. Tillsammans med kommunen har vi en samlad kompetens kring fastighetsfrågor, en resurs som kan tillämpa en helhetssyn så att vi kan göra rätt prioriteringar vi exempelvis ombyggnation eller nybyggnation. Våra vaktmästare och våra tjänster gör det lättare för kommunens verksamheter att fokusera på sina uppdrag. Vi sätter våra brukare i centrum.

Målsättningen att vara bäst i Sverige på att förvalta kommunala verksamhetslokaler mäts genom NKI för dessa lokaler.

Strandpromenaden med rikting mot Leksandsbron

Vi ska vara en av de bästa friluftskommunerna i Sverige

Vi ansvarar för all skötsel av kommunens gator, vägar och parker. Vi vill att de som bor här ska trivas och besökare känna sig välkomna. Tillsammans med kommunen och i medborgardialog, jobbar vi för att skapa säkra och trivsamma utemiljöer som gynnar folkhälsan för alla som rör sig i kommunen.

Vi utvecklar grön skogsbrukplan och värnar om den biologiska mångfalden där vi tar hänsyn till våra natur– och kulturmiljövärden som finns i skog och mark. I parker och grönområden bidrar vi till vår biologiska mångfald när vi skapar pollineringsytor och insektshotell för våra minsta kommuninvånare. Vi strävar efter att använda perenner och sommarblommor som gynnar pollinatörer och när vi planerar för belysning tar vi hänsyn till de djur som rör sig om natten.

Våra parker och offentliga ytor ska kännas trivsamma, trygga och locka till social aktivitet. De offentliga ytorna ska vara funktionella, estetiskt inbjudande och vackra efter varje årstids förutsättningar. Vi håller vår utemiljö fri från skräp, klotter och jobbar för att behålla vår position som den främsta dalakommunen gällande renhållning.

Vi anställer ca 30 personer säsongsvis för att kunna genomföra vår förvaltning av utemiljöer. Vi ser till varje individs möjligheter att bidra till verksamheten efter förutsättningar till arbete och skapar ett hållbart arbetsliv där vi hjälps åt i gruppen med olika arbetsuppgifter. Servicegruppen ansvarar även för de Highland cattle-kor som håller våtmarken kring Limsjön öppen.

Uppföljning av målen

Målen följs upp löpande och redovisas för styrelsen och i den offentliga årsredovisningen.

Vissa uppgifter, till exempel omvärldsbevakning och riskanalys, ses över varje år och fastställs av styrelsen. Ambitionen är att de övergripande målen skall leva hela den beslutade cykeln enligt färdplanen. Om det vid uppföljning framkommer stora avvikelser kan det innebära att målen revideras. Detta görs av styrelsen.

De detaljmål som sätts i respektive verksamhetsplan redovisas löpande internt. En sammanställning av verksamheternas viktigaste mål redovisas i årsredovisningens verksamhetsberättelse.

Ekonomiska mål

Medarbetaren Roger i ett pannrum

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Leksandsbostäder är en mycket långsiktig aktör som alltid sätter hållbarhetsaspekterna i första rummet. Det påverkar våra ekonomiska och hållbara beslut positivt.

Vi ska avsätta tillräckliga medel för att kunna göra de nödvändiga investeringar som är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Det övergripande målet är att bolaget ska ha en soliditet (synligt eget kapital) på 15 % och en direktavkastning på 6 % (i förhållande till bokfört värde på mark och byggnader).

Vi arbetar med en flerårig investeringsplan och gör analyser som hjälper oss att ta viktiga beslut så att vi inte äventyrar bolagets långsiktiga överlevnad. Vid nyproduktionsprojekt ska vi ta ”gröna” lån.

Vi utvecklar, förädlar och underhåller våra fastigheter med hög ambition. Energieffektivisering förbättrar vårt driftnetto samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.
I utveckling av bostäder och förvaltning av våra fastigheter strävar vi efter bidra till en cirkulär ekonomi. Därför utvecklar vi depåer för återvunna material som vi återbrukar. I alla underhållsprojekt väljer vi reparation före utbyte i den mån det är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

De ekonomiska målen analyseras justeras årligen i verksamhetsplanerna.

Uppföljning av målen

Målen följs upp löpande och redovisas för styrelsen och i den offentliga årsredovisningen.

Vissa uppgifter, till exempel omvärldsbevakning och riskanalys, ses över varje år och fastställs av styrelsen. Ambitionen är att de övergripande målen skall leva hela den beslutade cykeln enligt färdplanen. Om det vid uppföljning framkommer stora avvikelser kan det innebära att målen revideras. Detta görs av styrelsen.

De detaljmål som sätts i respektive verksamhetsplan redovisas löpande internt. En sammanställning av verksamheternas viktigaste mål redovisas i årsredovisningens verksamhetsberättelse.

Sociala mål

Våra sociala mål delar vi med övriga kommunens verksamheter. För oss handlar det i huvudsak om att utveckla verksamheten till gagn för våra hyresgäster och skapa excellenta arbetsvillkor för våra medarbetare.

Porträttfoto på medarbetaren Stina

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Boendet

Leksandsbostäder kommer intensifiera arbetet med trygghetsfrågor och arbetet för såväl boende som i utemiljöer. Vi är till för alla medborgare. Vi är med i kommunens BRÅ och har anslutit oss till ”Huskurage” – ett initiativ för att minska våld i nära relationer. Vår målsättning är att ALLA våldshandlingar i hemmet ska uppmärksammas och anmälas.
Vi ska verka för ökat boinflytande – genom att ta vara på de boendes engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen. Det kan till exempel handla om utveckling av tjänster och smartare lösningar som underlättar det dagliga livet i våra bostäder.

Utveckla allmännyttan

Vi har ett bra samarbete med Leksands kommuns sociala sektor och vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsföretag innebär att vi på allvar arbetar för att minska utanförskap som kan uppstå av olika skäl. Vi ska bidra till att socialt utsatta människor kan komma in i en boendekarriär, med träningsboenden och bo-sociala kontrakt för att slussa in behövande in i ett vanligt boende.

Leksands kommun tar emot barn och vuxna med permanent uppehållstillstånd, vi ska verka för att de får en bostad samt ge stöd och information kring hur man sköter sin bostad.

Vi vill vara det främsta alternativet för alla som vill ha ett tryggt och smidigt boende i livets alla skeden.

Utemiljö – Utveckla ”medansvar” hos medborgarna

Uppmuntra och säkerställa medborgardialog som är viktig för att utveckla och skapa medansvar för våra gemensamma utemiljöer.

Samhällsansvar

Vi har ett nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten (AME) och arbetsförmedlingen. Vi hjälper till att skapa sysselsättning för personer som behöver arbetsträning då de hamnat långt från arbetsmarknaden. Vår målsättning är att utveckla och coacha dessa så att de klarar av en tillsvidareanställning utan bidrag.

Nyproduktion/Ombyggnation

Vi skall verka för en sund konkurrens på våra byggen. Genom att arbeta aktivt med kravställning och uppföljning vid upphandling av leverantörer säkerställer vi att uppsatta hållbarhetsmål efterlevs. ”Svart ” arbetskraft ska inte förkomma i våra projekt.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vårt övergripande mål är att utvecklas till den mest attraktiva arbetsgivaren inom vårt område. Våra medarbetare ska känna trygghet och kunna utvecklas inom vårt bolag. Det innebär att vi ska bli ännu mer lyhörda för medarbetarnas behov och idéer.

Vi ska arbeta aktivt med kompetenshöjande utbildningsinsatser – inte minst inom hållbarhetsområdet som bidrar till att vi kan förverkliga vår färdplan.

Vår ambition är att alla inom Leksandsbostäder ska känna att de bidrar till vår utveckling och att de känner stolthet över det vi gör tillsammans. Lyckas vi dra nytta av medarbetarnas framåtdrivande kraft och vilja att bidra till en hållbar framtid i vår kommun, kommer vi ha förutsättningar att växa i en hållbar takt.

Målen kan sammanfattas så här

 • Vi ska säkerställa en trygg miljö för hyresgäster, medborgare och medarbetare. Vi skall öka i förhållande till föregående mätning enligt NKI.
 • Ta tillvara hyresgästers och medborgares förslag kring boende och utemiljöer med hjälp av digitala dialogverktyg.
 • Undersök möjligheten till felanmälan via telefon för våra utemiljöer.
  Vi ska öka dialogen och boendeinflytande genom att anordna minst en träff per område och år.
 • Vi ska bidra till ökad integration och minskat utanförskap i en fungerande
  bostadsmarknad och officiellt redovisa resultatstatistik.
 • Vi ska erbjuda arbetstillfällen för dem vid sidan av ordinarie arbetsmarknad.
 • Vi ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare utifrån ett flertal aspekter. Mätning sker med externt marknadsundersökningsföretag som har god kännedom om vår bransch.
 • Vi ska verka för en sund konkurrens på våra byggen. Vi ska vara tydliga i våra förfrågningsunderlag och aktivt följa upp våra krav.

Uppföljning av målen

Målen följs upp löpande och redovisas för styrelsen och i den offentliga årsredovisningen.

Vissa uppgifter, till exempel omvärldsbevakning och riskanalys, ses över varje år och fastställs av styrelsen. Ambitionen är att de övergripande målen skall leva hela den beslutade cykeln enligt färdplanen. Om det vid uppföljning framkommer stora avvikelser kan det innebära att målen revideras. Detta görs av styrelsen.

De detaljmål som sätts i respektive verksamhetsplan redovisas löpande internt. En sammanställning av verksamheternas viktigaste mål redovisas i årsredovisningens verksamhetsberättelse.

Hållbarhetsmål

Tillsammans med Leksands kommun arbetar vi aktivt i enlighet med de mål vi gemensamt satt i kommunens Miljöplan och Energi- och klimatplan. Vi har samlat de områden vi kan påverka i vår egen miljöpolicy. Vi är sedan slutet av 2018 anslutna till den svenska Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Mål 7: Hållbar energi åt alla

Att minska energianvändningen i fastigheter är en viktig del i vårt arbete och vi har uppnått flera av de tidigare satta målen med minskad värme, el- och vattenförbrukning. Men arbetet med att minska förbrukningen fortsätter. Vi arbetar aktivt med att gå över till förnybara energikällor som biobränsle för fjärrvärme. När det gäller vår egen fordonsflotta tankas den uteslutande med HVO100 för att minska beroendet av fossila bränslen. Vår absoluta ambition är att övergå till maskiner som drivs av el.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Vi ställer krav på de material som används vid nyproduktioner, ombyggnationer och lokalanpassningar. All ny- och ombyggnation ska utföras hållbart, energieffektivt och med förnybara material, exempelvis trä. Andelen återbrukat material ska öka och de nya material som används ska vara miljöanpassade och ha tillverkats på ett hållbart sätt. Vi ska minska mängden avfall och öka avfallssorteringen. Både i vår produktion och hos våra hyresgäster. Vi skall medverka till att minska energianvändningen i produktionsfasen. Kravspecifikation och mål inom hållbar konsumtion och produktion specificeras i verksamhetsplanen som uppdateras årligen.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vi arbetar med att sänka energiförbrukning, bygga mer klimatsmart och framtidssäkrat. Vi arbetar med ny teknik för energioptimering och ökar ständigt organisationens kunskap i klimat-frågor. Våra mål revideras löpande för att säkerställa att vi så snabbt som möjligt minskar vår klimatpåverkan.

Verksamhetens målsättningar under kommande år

 • Vi skall ta fram och fastslå en hållbarhetspolicy för Leksandsbostäder under 2023 samt ta fram mall och rutiner för årlig förenklad hållbarhetsredovisning.
 • 30 procent reducerad energianvändning mellan år 2009 och 2030 i våra fastigheter. Referenspunkt 2009: Leksandsbostäders fastigheter 166 kWh/m².
 • Total energianvändning per uppvärmd area ska högst uppgå till 55 kWh/m2/år vid nyproduktion.
 • 1 % vattenbesparing /år i våra fastigheter.
 • År 2030 ska alla våra fastigheter ha laddplatser för elbil. Referenspunkt 2021: sju laddplatser vid tre fastigheter.
 • År 2030 ska alla våra fordon och maskiner samt externa transporter vara fossilfria.
  Vid nybyggnation ska vi alltid utreda möjligheten att bygga i trä.
 • År 2024 ska förslag för beslut angående depå för återbruk finnas för våra verksamheter.
 • År 2023 ska möjlighet till verksamhetsnära avfallssortering finnas vid alla kommunens verksamheter och bolag.
 • Alla anställda ska genomgå årligt återkommande utbildningar i miljömålens fokusområden.

Uppföljning av målen

Målen följs upp löpande och redovisas för styrelsen och i den offentliga årsredovisningen.

Vissa uppgifter, till exempel omvärldsbevakning och riskanalys, ses över varje år och fastställs av styrelsen. Ambitionen är att de övergripande målen skall leva hela den beslutade cykeln enligt färdplanen. Om det vid uppföljning framkommer stora avvikelser kan det innebära att målen revideras. Detta görs av styrelsen.

De detaljmål som sätts i respektive verksamhetsplan redovisas löpande internt. En sammanställning av verksamheternas viktigaste mål redovisas i årsredovisningens verksamhetsberättelse.

Sidan uppdaterad: