Leksandsbostäder AB
Sök Öppna sök

Vår förmåga

Tillsammans kan vi mer!

Vi vill vara det bästa allmännyttiga bostadsföretaget i vår storlek. Vi finns där när hyresgästerna behöver oss, vi förstår deras behov och tar initiativ som gör deras vardag enklare. Vi vill vara ett företag som tar vara på våra medarbetares kompetens, handlingskraft och som ger medledarskap. För oss är det viktigt att varje medarbetare känner trygghet och vill utvecklas för att nå sin fulla potential. Vi tror på att göra bra saker ännu bättre och känner stolthet när vi lyckats tillsammans. [vision 2030]

Vi tror på medledarskap. Våra ledstjärnor nära, företagsamma, stolta och ansvarsfulla ska märkas allt vi företar oss, från utveckling av nya bostadsområden och vårt sätt att förvalta fastigheter, miljöer och våra relationer. För oss är det viktigt att skapa delaktighet så att alla blir sedda och hörda, såväl hyresgäster och medborgare som medarbetare. Ska vi lyckas gör vi det tillsammans.

Vår kultur och våra ledstjärnor

Leksandsbostäders företagskultur och våra ledstjärnor styr hur vi vill nå vår målsättning om en bättre tillvaro i Leksands kommun.

Vår medarbetare Ante med nyplanterade blommor

Våra ledstjärnor

Nära, företagsamma, stolta och ansvarfulla: Ledstjärnorna är vårt rättesnöre och genomsyrar allt vi gör i vår vardag. De utgör grunden för vår kultur och hur vi vill agera i mötet med varandra och våra hyresgäster.

 • Att vi alltid sätter våra kunder i centrum
 • Att det är lätt att komma i kontakt med oss
 • Att vi finns här och är lyhörda för kundernas behov
 • Att vi genom en positiv och kreativ attityd skapar förtroende hos våra kunder
 • Att vi ger klara och tydliga besked vid rätt tidpunkt
 • Att våra kundrelationer kännetecknas av professionalitet
 • Att vi regelbundet mäter hur våra kunder upplever Leksandsbostäder AB som hyresvärd och som entreprenör
 • Att vi aktivt arbetar med specifika utvecklingsprojekt
 • Att våra medarbetare känner stolthet i sitt arbete
 • Att det individuella ansvaret är en viktig faktor i det dagliga arbetet
 • Att vi respekterar varandra och varandras kunskaper
 • Att vi arbetar aktivt med kompetensutveckling
 • Att vi håller våra löften
 • Att vi aktivt arbetar mot FNs Hållbarhetsmål
 • Vi följer gällande lagar, regler och föreskrifter
 • Vi skapar meningsfull sysselsättning även för dem som är långt från arbetsmarknaden
 • Vi tar ansvar för en trygg boende- och utemiljö

Vår kultur

Vår företagskultur kännetecknas av respekt, lyhördhet och delaktighet – vi skapar varandras arbetsmiljö och därför är styrdokument som beskriver våra grundvärderingar viktiga. Vi gillar människor och strävar efter att tillgodose deras behov. Oavsett om det är våra hyresgäster
eller medarbetare.

Som vi ser det är en tät dialog och regelbundna medarbetarsamtal en förutsättning för att fånga upp våra behov, eventuell ohälsa eller andra problem men också stämma av varandras förväntningar och målsättningar. Det är när alla medarbetare trivs och kan sin fulla potential som vi får utveckling för både individen och för hela bolaget.

För alla medarbetare är viktiga, som individer och i kollektivet. Medledarskapet på alla nivåer i vår organisation handlar om att kunna ta initiativ och ansvar för att underlätta för våra hyresgäster, kunder, medborgare och medarbetare. Vår kultur präglas av tolerans och handlingskraft – tillsammans bygger vi för en bättre tillvaro i Leksands kommun.

Koncernsamverkan och andra samarbeten


Utsidan av Leksands kommun kommunhus

För att vi och Leksands kommun ska leverera bästa nytta samverkar vi för att utnyttja de resurser och spetskompetenser som redan finns på plats inom kommunkoncernen.

Dialog- och prioriteringsmöten

Vi har etablerat tydliga, återkommande dialog- och prioriteringsmöten med Leksands kommun för att skapa bättre förutsättningar för samarbete, inflytande, delaktighet och utveckling.

I mötena sätter vi tillsammans gemensamma mål för att få bästa möjliga kvalitet, så kostnadseffektivt som möjligt utifrån de resurser vi har. Verksamhetsgrupperna föreslår åtgärder och prioriterar inom de budgetramar som redan är uppsatta, styrgrupperna sammanställer beslutsunderlag, fattar beslut eller lämnar underlagen till kommunledningen för beslut. Vid större projekt lämnas ärendet för politiskt beslut.

Samverkan med externa parter

Vi samverkar med externa parter – entreprenörer, leverantörer och konsulter – för att säkerställa vår utveckling i de fall vi saknar egen kompetens eller resurser. I våra samarbeten benchmarkar vi mot andra företag och organisationer. Vi har vi löpande uppföljning i syfte att utveckla och effektivisera våra processer och vårt uppdrag – att bygga en bättre tillvaro i Leksand.

Styrelse och ledning

Operativ ledningsgrupp

Ledningsgruppen är sammansatt av tjänstemän med operativt ansvar för olika delar av vår breda verksamhet inom nybyggnation, förvaltning av bostäder, förvaltning av kommunala fastigheter och utemiljöer i vår vackra kommun.

Styrelsegruppen för Leksandsbostäder

Styrelsegruppen från vänster: Maths Bolmstam, Mats Blomqvist, Olle Oscarsson, Anders Eklund, Mats Fogelström, Krister Ellström, Åke Arnesson, Göran Wigert, Lars-Åke Larsson, Anders Henriks, Lena Ihlar

Styrelse

Styrelsen för bolaget väljs för fyra år i taget, och är politiskt nominerad. Styrelsen träffas ungefär varannan månad. Leksands kommunfullmäktige anger ägardirektiv och Leksandsbostäders styrelse beslutar om övergripande frågor för företaget.

Sidan uppdaterad: